Một số điểm mới của Luật NSNN 2015 và các văn bản liên quan tác động đến hoạt động của Kho bạc Nhà nước năm 2017 (22/06/2017)

1. Những điểm mới của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước.

Ngày 25/6/2015, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi). Từ ngày 01/01/2017 Luật có hiệu lực thi hành. Đây là đạo luật quan trọng tạo bước ngoặt mới trong quản lý ngân sách Nhà nước theo hành lang pháp lý mới đầy đủ và đồng bộ hơn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đặc biệt trong Luật này có nhiều điểm mới liên quan đến công tác kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước, cụ thể như sau:

a) Đối với thu NSNN

- Lệ phí nộp toàn bộ vào NSNN

- Phí nộp toàn bộ vào NSNN trừ phần để lại chi phí thu (Khoán chi phí hoạt động): Không còn thực hiện kế toán ghi thu ghi chi phí, lệ phí.

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và thu tiền sử dụng đất đều đưa vào cân đối NSNN.

- Khoản thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị hạch toán toàn ngành (như ngành Hàng không, Ngân hàng, Bưu điện, Bảo Hiểm, Đường sắt…): Luật NSNN năm 2002 (Điều 30) là khoản thu NSTW hưởng 100% nhưng tại Luật NSNN năm 2015 (Điều 35) được quy định là khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP.

- Thuế bảo vệ môi trường là khoản thu phân chia giữa TW và địa phương (trừ khoản thu từ hàng hóa nhập khẩu là khoản thu 100% của trung ương).

- Thu từ xử phạt VPHC, phạt, tịch thu khác:

+ Đối với tang vật, phương tiện VPHC do người có thẩm quyền thuộc CQTW ra QĐ tịch thu sung quỹ nhà nước thì nộp vào NSTW;

+ Đối với tang vật, phương tiện VPHC do người có thẩm quyền thuộc CQĐP ra QĐ tịch thu sung quỹ nhà nước thì nộp vào NSĐP theo quy định hiện hành về phân cấp NSNN”

Riêng đối với số tiền phạt trong lĩnh vực thuế, hải quan, hạch toán theo chương người bị xử phạt và điều tiết 100% NSTW

- Bỏ quy định về thu từ các khoản vay trong và ngoài nước; bỏ quy định về thu NSNN bằng ngày công lao động và bằng hiện vật (chỉ được hạch toán vào giá trị công trình, dự án để theo dõi, quản lý)

b) Đối với chi NSNN

- Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Kiểm soát dự toán chi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công;

- Chi ứng trước dự toán NSNN năm sau: Để đảm bảo đảm kỷ cương tài chính Điều 57 Luật NSNN 2015 quy định  việc ứng trước dự toán năm sau:

“NSTW, NS cấp tỉnh và NS cấp huyện được ứng trước dự toán NS năm sau để thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, các dự án cấp bách của TW và địa phương thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSNN đã được cấp có thẩm quyền quyết định”.

Như vậy: Chi thường xuyên không được ứng trước dự toán NSNN năm sau, chỉ áp dụng cho chi ĐTXDCB. Ngân sách xã không được ứng trước dự toán NS năm sau.

- Quy định về chi chuyển nguồn (Khoản 3 Điều 64 Luật NSNN 2015): Để hạn chế chi chuyển nguồn, Luật NSNN 2015 quy định rõ một số khoản chi được phép chuyển nguồn. Không còn trường hợp xét chuyển cho chi thường xuyên.

- Bổ sung ngân sách cấp trên cho NS cấp dưới:  Khoản 4 Điều 56 Luật NSNN 2015 quy định Cơ quan tài chính cấp dưới thực hiện rút số bổ sung từ ngân sách cấp trên tại KBNN. Như vậy, chế độ kế toán chỉ còn hướng dẫn cho trường hợp chi chuyển giao ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới bằng hình thức rút dự toán, không còn trường hợp chi chuyển giao cho ngân sách cấp dưới bằng lệnh chi tiền.

- Thời gian chỉnh lý quyết toán và thời hạn chi ngân sách: là hết ngày 31/01 năm sau (Khoản 2, Điều 64 Luật NSNN 2015);      

- Thời hạn chi, tạm ứng:

+ Thời hạn đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư) gửi hồ sơ, chứng từ rút dự toán chi NS, tạm ứng NS đến KBNN nơi giao dịch chậm nhất đến hết ngày 30/12.

+ Trong thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN, hạch toán chi các khoản đã có khối lượng, công việc thực hiện từ ngày 31/12 trở về trước được giao trong dự toán. Đơn vị gửi hồ sơ, chứng từ tới KBNN chậm nhất ngày 25/01 năm sau.

- Xử lý số dư tạm ứng phải thu hồi: “Số dư tạm ứng còn lại không được chuyển nguồn sang năm sau, phải nộp lại NSNN trước ngày 10/2 năm sau. Sau ngày 10 tháng 02 năm sau nếu chưa nộp, KBNN nơi giao dịch thu hồi bằng cách: chuyển số tạm ứng trên sang tạm ứng năm sau trong phạm vi dự toán được giao năm sau có cùng nội dung với khoản  thu hồi. Dự toán năm sau không giao hoặc giao thấp hơn số phải thu hồi, KBNN thông báo cho CQTC cùng cấp để xử lý”.

Các khoản tạm ứng phải thu hồi (kể cả các khoản đã chi ngân sách), mà chưa thu hồi được thì KBNN chuyển về theo dõi trên tài khoản tạm ứng của năm thực hiện chi, báo cáo tình hình thu hồi; khi thu hồi sẽ hạch toán giảm số tạm ứng (không hạch toán vào thu NSNN). Đối với số thực chi đã quyết toán NSNN phải thu hồi mới thực hiện hạch toán thu NSNN.

- Về ghi thu, ghi chi vào NSNN:  Đơn vị dự toán gửi hồ sơ đến CQTC chậm nhất ngày 25/01 năm sau; KBNN hạch toán GTGC vào NSNN chậm nhất ngày 30/01 năm sau. Số GTGC ngân sách năm nào thì quyết toán vào NS năm đó.

c) Những thay đổi của hệ thống mục lục NSNN mới

Hệ thống MLNS được xây dựng theo hướng mã ngành kinh tế (Loại, Khoản) được thiết kế theo các lĩnh vực quy định của Luật NSNN, các đoạn mã khác được rà soát để loại bỏ hoặc gom lại những mã có cùng tính chất, cập nhật tên các đoạn mã theo các văn bản mới và chính thức áp dụng từ niên độ (từ ngày 01/01/2018).

2. Một số lưu ý trong công tác kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước:

a) Về công tác kiểm soát chi thường xuyên:

Thực hiện theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính Phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính Phủ; công văn số 4494/BTC-HCSN ngày 4/4/2017 của Bộ Tài Chính; công văn số 1613/UBND-KT ngày 23/4/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên: Dừng triển khai và hủy dự toán đối với các khoản chi thường xuyên nguồn vốn trong nước (không bao gồm phần vốn sự nghiệp của các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia; chi từ nguồn thu phí được để lại, nguồn thu sự nghiệp theo quy định):

+ Hủy dự toán đối với các khoản chi thường xuyên được giao đầu năm cho đơn vị dự toán mà sau ngày 30/6/2017 chưa phân bổ.

+ Dừng thực hiện và hủy dự toán đối với các khoản kinh phí mua sắm sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa triển khai thực hiện (chưa có quyết định phê duyệt dự án), chưa được phê duyệt dự toán, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

b) Về công tác kiểm soát chi đầu tư:

Theo quy định tại điểm 4 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 23/3/2017: “Đối với các dự án, công trình đã có khối lượng nợ XDCB nhưng đến thời điểm 30/6/2017 chưa giải ngân kế hoạch năm 2017; các dự án khởi công mới năm 2017 đến 30/6/2017 chưa tổ chức đấu thầu; giao … điều chuyển vốn đã giao năm 2017 sang dự án công trình khác…”

- Đối với các dự án khởi công mới năm 2017: chỉ được thanh toán khi có quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền đến ngày 31/10/2016

-Tạm ứng hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi hợp đồng có hiệu lực; Mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng và thu hồi tạm ứng phải được các bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng được quy định chi tiết tại điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng: Nguyên tắc thanh toán hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng. Số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán phải được quy định rõ trong hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng theo quy định hiện hành của nhà nước.

c) Về công tác kiểm soát chi lương:

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát theo quy định tại Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính và Thông tư 39/2016/TT- BTC của Bộ Tài chính bao gồm:

- Văn bản phê duyệt chỉ tiêu biên chế được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Danh sách lương được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt (Kế toán trưởng của đơn vị ký tắt trên các tờ danh sách và có đóng dấu giáp lai).

- Về đối tượng hưởng phụ cấp công vụ: Thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ; trong đó, lưu ý đối tượng hưởng phụ cấp công vụ không bao gồm: công chức quy định tại Điều 11, Nghị định 60/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên đây là một số điểm mới của Luật NSNN 2015 và các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước từ năm 2017, KBNN Định Hóa thông tin đến các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn biết để phối hợp thực hiện./.

Trịnh Đức Nam (Kho bạc nhà nước Định Hóa)

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao