Lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh qua hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Hóa (21/11/2016)

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Hóa

 

Thực hiện quy định Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quyết định số 777/QĐ - UBND ngày 06/04/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện; Kết luận  số 11-KL/HU ngày 14/12/2015 của Ban thường vụ Huyện ủy về việc cho chủ trương thực hiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Hóa.

Ngày 26 tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện đã có Công văn số 562/UBND-TNMT gửi các phòng, ban; UBND các xã, thị trấn nghiên cứu góp ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Định Hóa. Ngày 14 tháng 9 năm 2016 UBND huyện đã tổ chức Hội nghị thống nhất các nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Định Hóa, trên cơ sở các ý kiến tại Hội nghị UBND huyện đã giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường cùng đơn vị tư vấn phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn tiếp thu hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện.

Nhằm đảm bảo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sử dụng quỹ đất địa phương hiệu quả. Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa thông báo tới các tổ chức, cá nhân nội dung dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020”  huyện Định Hóa  để tham gia, đóng góp ý kiến theo quy định tại Điều 43 Luật Đất đai năm 2013 (kèm theo dự thảo, chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục các công trình dự án có sử dụng đất trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Nội dung tham gia đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Hóa) trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng Thông báo này.

Sau khi nhận được ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, phòngg Tài nguyên và Môi trường có trách nhiện phối hợp với Đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn chỉnh và chuẩn bị các nội dung phục vụ Ủy ban nhân dân huyện trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn huyện về nội dung “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Hóa”

Nội dung cụ thể xem tại file đính kèm: File đính kèm

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao