Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 7: Cho ý kiến, thông qua một số nội dung quan trọng trong công tác Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. (24/07/2017)

Ngày 24-7, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 24, tháng 7 để cho ý kiến, thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng trong công tác Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Tham dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị tập trung cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng trong công tác đảng và phát triển kinh tế - xã hội

Hội nghị đã cho ý kiến, thống nhất và thông qua 4 nội dung gồm: Dự thảo Chỉ  thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2017 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 217, Quyết định 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và các Quyết định số 2853, 2854, 2855 ngày 30/1/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền.

Trong nội dung Hội nghị lần thứ 24, tháng 7 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, cho ý kiến, thảo luận phân tích sâu vào nội dung Tờ trình Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; Đề án xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Theo đó, Tờ trình Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh gồm có 3 Dự án: Nâng cấp, xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên và các Trang Thông tin điện tử theo mô hình chính quyền 3 cấp từ tỉnh đến cấp huyện và tới 180 xã, phường, thị trấn và kết nối với Chính phủ (Gọi tắt là Dự án 1); Nâng cấp, xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng cơ quan Đảng,  Nhà nước (TSL) từ cấp tỉnh đến cấp huyện và từ cấp huyện đến 180 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Gọi tắt là Dự án 2); Nâng cấp, xây dựng, duy trì và vận hành hệ thống giao ban điện tử trực tuyến (hội nghị truyền hình) từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từ cấp huyện đến cấp xã (Gọi tắt là Dự án 3). Dự án 1 thực hiện bằng hình thức đầu tư thuê ngoài dịch vụ theo Quyết định 80/2014 của Thủ tướng Chính phủ; nội dung đầu tư (hạng mục sử dụng hạ tầng kỹ thuật của nhà đầu tư, nâng cấp Cổng/ Trang thông tin điện tử đã đầu tư từ năm 2009 đến nay, đầu tư mới của nhà đầu tư). Dự án 2, thực hiện theo hình thức đầu tư thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin; nội dung đầu tư hạng mục sử dụng hạ tầng kỹ thuật của nhà đầu tư, hạ tầng mạng TSL sẵn có, hạng mục nâng cấp, hạng mục đầu tư mới. Dự án 3, thực hiện theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP); nội dung đầu tư gồm hạng mục sử dụng hạ tầng kỹ thuật của nhà đầu tư, hạng mục sử dụng hệ thống hội nghị trực tuyến cũ của tỉnh, hạng mục sử dụng hạ tầng được đầu tư từ mạng truyền dẫn chuyên dùng Dự án 1 và đầu tư mới. Cả 3 Dự án do Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) làm chủ đầu tư. Thời gian và tiến độ đầu tư Dự án 1 và Dự án 2 năm 2017, Dự án 3 năm 2018. Cả 3 Dự án có thời hạn hoạt động là 8 năm từ nguồn vốn của nhà đầu tư đầu tư xây dựng và ngân sách tỉnh.

Đ/c Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đóng góp nhiều ý kiến thực tế đối với nội dung Tờ trình Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, trong đó lưu ý cơ quan tham mưu, UBND tỉnh cần đánh giá kỹ hiện trạng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý làm công tác công nghệ thông tin ở các xã, phường

Sau ý kiến thảo luận, phân tích tham gia góp ý của các đại biểu cũng như giải trình làm rõ một số nội dung của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông về mục tiêu, địa điểm, quy mô, hình thức và nội dung đầu tư, tính khả thi, hiệu quả của các Dự án, đồng chí Trần Quốc Tỏ kết luận: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương đầu tư đối với 3 Dự án đầu tư ứng dụng Công nghệ Thông tin trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 121 ngày 20/7/2017. Giao UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; chỉ đạo thực hiện việc khảo sát kinh nghiệm ở những tỉnh, thành đã thực hiện, lập báo cáo đưa vào trong Dự án xem những tỉnh, thành đó đã làm được đến đâu, những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện; thuê nhà tư vấn có tên tuổi, tầm cỡ tương ứng để tổ chức hội thảo khoa học… Việc khảo sát kinh nghiệm tại các tỉnh, thành trong cả nước và việc tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh sẽ có thêm kết quả, ý kiến bổ sung vào các Dự án. Cùng với đó, có khuyến cáo với các cơ quan, tổ chức đã và đang thực hiện dự án về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh trước khi thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp theo, chú ý thực hiện hồ sơ, hợp đồng một cách chặt chẽ, khoa học, hiệu quả. Trên cơ sở chặt chẽ, khoa học, hiệu quả (không tăng biên chế, không tăng tổ chức, không giải quyết các vấn đề khác tăng về cơ sở vật chất đặc biệt là ở cấp xã) giao thẩm quyền cho UBND tỉnh với tinh thần tiết kiệm kinh phí một cách tối đa, phù hợp với nền khoa học hiện đại theo từng năm. Qua đó, có phạm trù chung để UBND tỉnh có định hướng phù hợp với tổng thể các dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành…

Đối với dự thảo Đề án xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, nhiều đại biểu đề nghị cơ quan tham mưu cần xem xét, bổ sung làm rõ hơn thực trạng tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh như: Việc triển khai, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng lực lượng dân phòng; tổ chức lực lượng dân phòng; kết quả hoạt động, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó làm căn cứ triển khai, thực hiện Đề án theo đúng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để đạt được hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận các nội dung tại Hội nghị

Trên cơ sở Đề án và những phân tích, bổ sung thêm ý kiến của các đại biểu cũng như giải trình làm rõ hơn một số nội dung của cơ quan tham mưu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ kết luận: BTV Tỉnh ủy đồng ý chủ trương thực hiện Đề án xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 120 ngày 20/7/2017. Giao cho UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, bổ sung hoàn thiện Đề án trên cơ sở phù hợp với chủ trương về tổ chức, biên chế theo tinh thần cải cách của Trung ương, tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời, cân đối nguồn kinh phí hợp lý, phù hợp với nguồn lực của địa phương trong từng giai đoạn hàng năm (giao cho UBND tỉnh chỉ đạo), trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trong khuôn khổ Hội nghị BTV Tỉnh ủy lần thứ 24, tháng 7, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào dự thảo Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; đồng thời thực hiện công tác cán bộ.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

 

 

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao