Điểm văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua (14/08/2017)

Tập trung triển khai các nhiệm vụ sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII; thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính; triển khai thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần từ 07 đến 11/8.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII:

Ngày 10/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3374/UBND-TH về việc tập trung triển khai các nhiệm vụ sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu, giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; tham mưu tổ chức các hội thảo lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hủy bỏ Quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương, chấp thuận địa điểm và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước thực hiện ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt các giải pháp về nguồn lực, thủ tục hành chính trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Sở Tài chính: Tham mưu xây dựng kế hoạch cân đối thu - chi ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Rà soát, kiểm tra, kiểm soát chi; thực hiện nghiêm các kết luận, thông báo của thanh tra, kiểm toán.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng dự báo, kịp thời cảnh báo và đảm bảo bố trí đầy đủ phương tiện, nhân lực, xây dựng phương án ứng phó, chủ động đề xuất, triển khai các phương án xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong quản lý giống, vật tư nông nghiệp, bảo vệ môi trường nông nghiệp; tiếp tục đưa ra các giải pháp hỗ trợ kịp thời những khó khăn trong chăn nuôi, phát huy thế mạnh của từng địa phương, xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm từ nuôi trồng, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng, dự báo tình hình, nhanh chóng có các biện pháp đảm bảo an toàn, di rời nhân dân tại các khu vực bị sụt lún quanh các mỏ khai thác khoáng sản; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khoáng sản.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đề xuất các giải pháp thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh và giáo viên; tăng cường công tác quản lý, xử lý hoạt động dạy thêm trái quy định; đề ra các giải pháp cụ thể xử lý tình trạng bạo lực học đường.

Sở Giao thông vận tải: Nghiên cứu, tham mưu kế hoạch xây cầu qua các ngầm, tràn có mức độ nguy hiểm cao, hay xảy ra tai nạn trên các tuyến đường mang tính huyết mạch trong giai đoạn 2018 - 2021; thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; thanh tra quản lý đường bộ, đường thuỷ, đường sắt.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao nhận thức, hiểu biết, nêu gương người tốt, việc tốt, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức pháp luật đối với nhân dân; tiếp tục nâng cao công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các di sản, giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hoá dân tộc; phát huy thế mạnh phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Sở Y tế: Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế; tăng cường huy động các nguồn lực trong xã hội đối với nhiệm vụ phát triển y tế; kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Sở Nội vụ: Triển khai hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính đã đề ra nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; phối hợp chặt chẽ với sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông nhanh chóng nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục nghiên cứu, tích cực triển khai Chính phủ điện tử, xây dựng đô thị thông minh, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hoàn chỉnh và đảm bảo triển khai hiệu quả, tiết kiệm các dự án Nâng cấp, xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên và các Trang thông tin điện tử theo mô hình chính quyền 3 cấp kết nối với Chính phủ.

Sở Công Thương: Nhanh chóng hoàn thiện các quy trình thủ tục, hồ sơ sớm hoàn thành nhiệm vụ xóa các xóm trắng về điện trên địa bàn tỉnh trong năm 2017; tăng cường các hoạt động quảng bá sản phẩm của tỉnh, kết nối cung cầu, nâng cao chất lượng quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Sở Khoa học và Công nghệ: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trên các lĩnh vực; tích cực triển khai hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học ký kết với Đại học Thái Nguyên.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đảm bảo quốc phòng an ninh, diễn tập khu vực phòng thủ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 nhanh chóng xây dựng, đề xuất kế hoạch hoạt động cụ thể trong những tháng cuối năm.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổng hợp, theo dõi để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khen thưởng năm 2017 đối với Thủ trưởng, tập thể các sở, ban, ngành, địa phương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ:

Ngày 11/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3391/UBND-KT về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động, tài chính, quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công và thực hiện quy định pháp luật tại đơn vị, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập, sai phạm (nếu có) để kịp thời có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; đồng thời tập trung chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nhất là về quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước, tài sản công và trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính trước ngày 01/9/2017; Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2017. 

Thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính:

Ngày 07/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3293/UBND-NC về việc thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện một số nội dung công việc trọng tâm sau:

Ngày 16/6/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về việc đánh giá kết quả một năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó giao các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo đánh giá gửi trước ngày 20/6/2017, tuy nhiên đến nay còn một số cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành báo cáo, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 08/8/2017.

Các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường tham mưu tăng cường thực hiện phân cấp theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý Nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện phân cấp, thông báo kết luận kiểm tra và yêu cầu đơn vị được kiểm tra báo cáo kết quả khắc phục, xử lý trước ngày 31/12/2017.

Sở Tư pháp thẩm định Bộ thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ban, ngành, căn cứ quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, thống nhất các TTHC được áp dụng thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Trường hợp vì lý do khách quan TTHC không thể áp dụng thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ, Sở Tư pháp) xem xét quyết định.

UBND thành phố Thái Nguyên khẩn trương hoàn thiện, nâng cấp phần mềm Một cửa hiện đại tại UBND thành phố, mở rộng kết nối tới UBND xã, phường; cung cấp mật khẩu, tài khoản hệ thống phần mềm Một cửa về Sở Nội vụ nhằm phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên địa bàn thành phố trước ngày 08/8/2017. 

Tập trung tuyên truyền công tác CCHC trong quý III, quý IV năm 2017: Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh, các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền: Cải cách TTHC, đơn giản hóa TTHC, nhất là các lĩnh vực phức tạp, vướng mắc trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (thực hiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, niêm yết, công khai, minh bạch …); phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC; việc ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi văn bản điện tử nâng cao chất lượng điều hành; tuyên truyền về Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước...; các cơ quan, đơn vị, địa phương cử đại diện lãnh đạo cơ quan, phòng chuyên môn theo quy định làm đầu mối cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan báo chí tuyên truyền về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Danh sách (Họ và tên, chức vụ, số điện thoại) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 08/8/2017.

Thực hiện Phương án bố trí các điểm bán vé xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh:

Ngày 07/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3297/UBND-KT về việc thực hiện Phương án bố trí các điểm bán vé xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn theo đúng Phương án bố trí các điểm bán vé xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt.

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Nguyên có trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn (được phê duyệt tại Mục II Điều I Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của UBND tỉnh) trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của các đại lý vé xổ số trên địa bàn đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý và khai thác sử dụng lòng đường, lề đường trong các đô thị và các khi dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, căn cứ quy định hiện hành thực hiện rà soát, kiểm tra, thống nhất tham mưu UBND tỉnh về phương án bố trí các điểm bán vé xổ số kiến thiết trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, đảm bảo quy mô, quy cách, hình thức và mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Triển khai thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP:

Ngày 11/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3393/UBND-CNN về việc triển khai thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc là chủ đầu tư Dự án trồng rừng sản xuất năm 2017 cung cấp thông tin về hồ sơ, tài liệu có liên quan (bao gồm: Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật - Dự toán trồng rừng sản xuất năm 2017 của UBND tỉnh, danh sách các hộ tham gia trồng rừng và các tài liệu có liên quan kèm theo) cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên rà soát lựa chọn đối tượng và nhân bản tài liệu có liên quan để cho vay đối với các đối tượng được thụ hưởng chính sách tín dụng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ; chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tham mưu xây dựng đơn giá đầu tư cho 01 ha trồng rừng sản xuất theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên giải ngân nguồn vốn cho vay theo quy định.

Giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các cấp có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chính sách tín dụng theo quy định của Ngân hàng chính sách xã hội đối với các đối tượng được thụ hưởng chính sách tín dụng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin, xác định đối tượng hộ nghèo làm cơ sở để Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên cho vay vốn theo đúng quy định.      

Giao Ban Dân tộc tỉnh cung cấp danh sách, địa bàn các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II, khu vực III) thuộc vùng dân tộc miền núi để thực hiện chính sách, chỉ đạo Phòng Dân tộc cấp huyện phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định danh sách đối tượng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng thụ hưởng chính sách theo quy định của Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao