Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (12/09/2017)

Chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị, đặt máy tại các cơ sở y tế công lập; thực hiện Nghị Quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; triển khai thí điểm Cổng thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Sông Công... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân thị xã Phổ Yên

Ngày 08/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3855/UBND-CNN, có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải: Làm việc cụ thể với Cục quản lý đường bộ cao tốc thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý triệt để các vị trí cống chui qua tuyến đường Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên bị ngập nước.

2. Giao UBND thị xã Phổ Yên: Lập hồ sơ chi tiết đối với hệ thống đường gom dân sinh chạy dọc theo tuyến Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ xi măng để đầu tư, sửa chữa, cải tạo mặt đường theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

3. Giao Sở Tài chính: Kiểm tra, rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh phương án bố trí kinh phí sửa chữa tuyến đường Phúc Thuận - Phúc Tân - Tân Cương; cầu Đôi Cao xã Tân Hương, cống Chéo xã Đông Cao để giao cho UBND thị xã Phổ Yên triển khai thực hiện và phương án bố trí kinh phí sửa chữa công trình Cầu Châu (Km40, ĐT.261) để giao cho Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết đề nghị đầu tư xây dựng công trình cầu qua sông Công nối xã Phúc Tân (thị xã Phổ Yên) với Xã Phúc Trìu (thành phố Thái Nguyên) và cầu qua sông Công nối xã Minh Đức (thị xã Phổ Yên) với phường Thắng Lợi (thành phố Sông Công) và phương án đầu tư xây dựng tuyến mương hộp thuộc tuyến kênh N17-23B để mở rộng mặt đường (từ giáp xã Tân Hương qua khu dân cư Tân Hương đến hết địa bàn xã Đông Cao) và đường cứu hộ Hồ Nước Hai.

5. Về đề nghị xây dựng cầu cứng qua thay thế cầu treo Bến Vạn, do nguồn lực của tỉnh còn khó khăn, trong khi Bộ Giao thông vận tải đã chấp thuận đưa công trình cầu Bến Vạn vào danh mục đầu tư của dự án xây dựng cầu dân sinh theo Quyết định số 1698/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017, để tiết kiệm nguồn ngân sách tỉnh, UBND tỉnh thống nhất với đề nghị của Sở Giao thông vận tải, đầu tư xây dựng công trình theo dự án đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.

Triển khai thí điểm Cổng thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Sông Công

Ngày 05/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3787/UBND-TH, có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung đề xuất triển khai thí điểm Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Sông Công.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND thành phố Sông Công thực hiện theo quy định, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, xu hướng phát triển và những định hướng chỉ đạo của tỉnh về triển khai thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp các nghĩa vụ pháp lý của cơ quan Nhà nước trong các hợp đồng PPP đã ký

Ngày 05/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3757/UBND-TH, có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan có các dự án triển khai theo hình thức PPP, tổng hợp các nghĩa vụ pháp lý của cơ quan Nhà nước trong các hợp đồng PPP đã ký, những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện; tham mưu, xây dựng dự thảo báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 20/9/2017.

Tham mưu triển khai thực hiện Nghị Quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ

Ngày 06/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3811/UBND-QHXD, giao Sở Xây dựng (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và Thị trường bất động sản tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1978/BXD-QLN về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ; đồng thời đôn đốc việc triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 2643/UBND-QHXD ngày 28/8/2017 và các văn bản có liên quan) và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Tiếp tục chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị, đặt máy tại các cơ sở y tế công lập

Ngày 06/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3810/UBND-KGVX

UBND tỉnh nhận được Công văn số 4364/BYT-KH-TC ngày 03/8/2017 của Bộ Y tế về việc tiếp tục chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị, đặt máy tại các cơ sở y tế công lập; nội dung trên, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về liên doanh, liên kết trang thiết bị, đặt máy tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Chấm dứt hoạt động của dự án Đường đấu nối từ đường Tố Hữu đến đường vành đai Hồ Núi Cốc và Tổ hợp thương mại - dịch vụ Trường Sinh

Ngày 05/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3775/UBND-TH, có ý kiến như sau:

1. Chấm dứt hoạt động của dự án và hủy bỏ hiệu lực Văn bản số 65/UBND-TH ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng đường nối từ đường Tố Hữu đến đường vành đai Hồ Núi Cốc và Tổ hợp dịch vụ - thương mại Trường Sinh.

Lý do: Nhà đầu tư đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án.

2. Yêu cầu Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Trường Sinh bàn giao bản chính và bản sao (nếu có) của Văn bản số 65/UBND-TH ngày 14/01/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 01/9/2017.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan và Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Trường Sinh để thực hiện các thủ tục liên quan đến chấm dứt hiệu lực nội dung đã chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định hiện hành

4. Giao các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND thành phố Thái Nguyên rà soát và thu hồi, hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án theo chức năng, nhiệm vụ được phân công (nếu có). UBND thành phố Thái Nguyên thông báo cho nhân dân trong vùng dự án về việc chấm dứt hoạt động của dự án và hủy bỏ hiệu lực của Văn bản số 65/UBND-TH ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng đường nối từ đường Tố Hữu đến đường vành đai Hồ Núi Cốc và Tổ hợp dịch vụ - thương mại Trường Sinh.

Triển khai trạm BTS thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 05/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3767/UBND-TH

Xét đề nghị của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) về việc triển khai trạm BTS thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với nội dung đề xuất triển khai trạm BTS thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng; Giao thông vận tải, UBND thành phố Thái Nguyên và các đơn vị liên quan thống nhất hướng dẫn Tập đoàn Viễn thông Quân đội thực hiện bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành, an toàn, thẩm mỹ, phù hợp với các quy hoạch; báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Xác định nguyên nhân vết nứt trên địa bàn huyện Đại Từ

Ngày 08/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3866/UBND-CNN. Nội dung công văn nêu rõ: Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 28/8/2017 của UBND huyện Đại Từ về việc phát hiện vết nứt tại khu vực núi Tán trên địa phận xã Cù Vân, huyện Đại Từ; sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Đại Từ tổ chức kiểm tra thực tế, xác định nguyên nhân gây nứt đất trên địa bàn huyện Đại Từ và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho cuộc sống sinh hoạt của nhân dân.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Kết quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2017.

Kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên báo điện tử Nhà báo và Công luận

Ngày 05/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3786/UBND-TH.

Ngày 01/9/2017 trên Báo điện tử Nhà báo và Công luận có bài: “Chi cục thủy lợi Thái Nguyên: Ai đang bao che, dung túng cho những sai phạm liên tiếp? ”

Sau khi xem xét, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh nội dung báo nêu, thống nhất biện pháp giải quyết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có), báo cáo UBND tỉnh, trước ngày 07/9/2017 đồng thời thông tin phản hồi đến cơ quan báo chí.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao